• Maandag 2 december is de Algemene Ledenvergadering aanvang 20.00 uur in kantine de Spil.

  Hieronder het verslag van de ALV van vorig jaar.

  Notulen 71e ALV Sint Boys – Des 12 November 2018

  Aanwezig: Jan Willem van Staten, Erik Ooms, Koen Zutt, Colinda Cremer, Mila Cremer, Simco Kruijer, Martin Keesman, Marc Mulder en Cees van der Laan

   

  Afwezig met bericht: Hans Kruijer, Nico Hemmer, Lienke Hillebrand en Maurice Goed

   

  1)      Voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en houdt zijn openingswoord en benadrukt de belangrijke punten zowel financieel als vrijwilligers en komt nog even terug op de sponsoravond met John van Zweden.

  2)      De notulen van de vorige vergadering worden vastgesteld met dank aan de samensteller.

  3)      Ingekomen stuk van Hans Kruijer mbt de kascontrole

  4)      De jaarverslagen worden voorgelezen.

  5)      Er wordt een korte uitleg gegeven over de stand van zaken mbt subsidie en accommodatiebeleid Gemeente Schagen

  6)      De nieuwe bestuurlijke organisatie wordt toegelicht, hoofdbestuur van 4 man. En de ontwikkelingen met betrekking tot het vrijwilligersbeleid worden benoemd.

  7)      Ook de AVG wordt benoemd, velen hebben een privacyverklaring ondertekend, lang niet iedereen

   

  Pauze wordt overgeslagen we gaan zo snel

   

  8)      Cees geeft een verduidelijking over de cijfers, geen vragen

  9)      Verslag kascommissie door Ben, voorstel om penningmeester decharge te verlenen is akkoord

  10)   Nieuwe kascommissie niet vastgesteld Cees gaat dit regelen

  11)   Begroting vraagt aandacht voor de toekomst, contributie alleen indexeren

  12)   Simco en Cees zijn herkiesbaar als voorzitter en penningmeester en worden herbenoemd.

  13)   Tijdens de rondvraag verduidelijking gegeven over de Grote Club Loten

  14)   Sluiting om 21.15 uur